HOME-OUTLET.CZ HOME-OUTLET.SK HOME-OUTLET.AT

Obchodní podmínky


Obchodní podmínkyReklamační řádOdstoupení od smlouvyDoprava a termínyKontakty

1)Prohlášení o ochraně osobních údajů

Home-Outlet.cz neshromažďuje žádná osobní data, která by mohla identifikovat specifickou osobu, kromě případů, kdy osoba sama poskytne Home-Outlet.cz tato data dobrovolně. Takováto data mohou být získána v případě, kdy se osoba dobrovolně zaregistruje za účelem využívání služeb serveru Home-Outlet.cz, účastní se průzkumů, účastní se hlasování atd. Jakékoliv osobní informace identifikující konkrétní osobu nebudou předány, ani prodány třetí straně, kromě případů kdy na to uživatel bude upozorněn v době sběru dat.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

2) Základní údaje

Provozovatel: HOME OUTLET s.r.o.(dále jen prodávající)

IČ: 05043140 DIČ: CZ05043140

Firma je vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka C 257015

Sídlo: Rýmařovská 434, 199 00 Praha - Letňany

Provozovna Praha 10: Tuklatská 3, 100 00 Praha – Strašnice (Po-Pá: 10:00-18:00, So: zavřeno, Ne: zavřeno)

Číslo účtu pro bezhotovostní platby: 2400998227/0600 MONETA Money Bank

Kontakty:

Mobil: +420 776 888 636 Objednávky, poptávky a cenové nabídky

E-mail: info@home-outlet.cz, objednavky@home-outlet.cz, reklamace@home-outlet.cz,

WWW: www.Home-Outlet.cz

3) Všeobecná ustanovení

Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve kupní smlouvě (zavazné objednavce) stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (Home-Outlet.cz) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy-zavazné objednavce (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí.

Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři, který je k dispozici v internetovém obchodě.

4) Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsažené na WWW stránkách Home-Outlet.cz, katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. Home-Outlet.cz (dále jen prodávající) se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:

- bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží

- vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR

- vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé

5) Objednávka zboží

a) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy(). K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky či žádat o zálohu do výše 100% z prodejní ceny.

b) Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

c) Je-li mezi účastníky uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí.

d) Trvalí zákazníci s nimiž je uzavřena písemná rámcová písemná kupní smlouva požívají výhod sjednaných při podepisování smlouvy, resp. jednostranně nabízených prodávajícím po uzavření smlouvy na jeho internetové stránce.

e) Kupující před objednáním může požádat o odborné zaměření stavebních otvorů prodávajícího, prodávající může si účtovat dle ceníku služeb či dle dohody mezi kupujícím a prodávajícím.

6) Cena a placení

Nabídkové ceny uvedené na WWW stránkách Home-Outlet.cz jsou platné v okamžiku objednání. Ceny uvedené v tištěném ceníku jsou platné do vydání nového ceníku. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatky z prodlení z hodnoty včas nezaplacené částky ve výši 5% za každý den prodlení zbývající částky. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit osobně v provozovně dodavatele nebo poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje nebo po provedené autorizované montáži přímo technikovi.

Zálohová faktura se platí ve výši do 100% od celkové ceny objednávky - vždy záleží na dohodě.

Pokud se jedná o dodávku zboží včetně služeb, vždy se platí před montáží celá částka buď převodem na účet nebo v hotovosti/kartou na nejbližší prodejně a následně se domluví termín montáže a namontuje se zboží, v opačném případě neposkytujeme žádné služby. V případě že se objeví vícepráce, společnost HOME OUTLET s.r.o. nárokuje si poslat dodatečnou fakturu za vícepráce.Je to díky častým neplatičům, kteří za dobu působnosti naší společnosti neocenili fakturu na splatnost.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

Není-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém místě, uskutečňuje se dodání zboží jeho předání prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím.

7) Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne připsání peněz na účet (v případě že je platba převodním příkazem a v případě, že se zboží veze na místo), v případě platby v hotovosti, ihned po potvrzení, že se objednávka vyřizuje.

V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 2 týdnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím. V případě dopravy přepravcem či montáže, termín dodání se může lišit o 1-2 týdny.

Některé zboží je nutné zadat do výroby, proto je u každého zboží uvedena dodací lhůta. Proto je v některých případech doba dodání až 10-15 týdnů - níže je seznam výrobců, u kterých je termín výroby/dodání takový:

Doornite - 8 týdnů, RAL lakované dveře 12 týdnů, Hormann 13 týdnů, TurenWerke 7 týdnů, VDoors/VascoDoors: 5-6 týdnů, Archo hidden manufactur doors - 8 týdnů standardní rozměry, atypické rozměry 15 týdnů, Vivento - 8 týdnů, Derpal - 8 týdnů materiál borovice, 10 týdnů materiál dub, GlassDoor - 5 týdnů, Kooperativa ZAKO zárubně - 2 týdny standardní rozměry, nestandardní (protipožární, bezpečnostní zárubně nebo jiné tloušťky zdí) - 8 týdnů, Stolgen 8 týdnů bez povrchové úpravy, 10 týdnů s povrchovou úpravou, MP kování, Mantion/Valcomp, Cobra, Domino, DP kování - skladem u dodavatele znamená dodání do 14 dnů, pokud chybí a je uvedeno skladem u dodavatele ale následně upřesní dodavatel že chybí i u nich ve skladu - termín dodání 6 týdnů.

Uvedené termíny jsou termíny výroby, což znamená je potřeba počítat s termínem navíc doprava k nám na sklad 1 týden a doprava k zákazníkovi další týden, takže je ptořeba počítat s termínem dodání +2 týdny od termínů výroby daného výrobce. V případě nedodržení termínu, prodávající se zavazuje za každý den prodlení, zaplatit kupujícímu 0,05% z částky nedodaných položek. 

V případě zboží, které je již skladem, nezajistí-li kupující převzetí výrobků do 2 týdnů od doručení písemného oznámení, je prodávající oprávněn účtovat a kupující povinen platit skladné ve výši Kč 100,- za celou objednávku a každý den (i započatý), anebo může podle vlastní úvahy prodávající na náklady a riziko kupujícího zboží odeslat do místa podnikání/sídla kupujícího a kupující je povinen toto zboží převzít. 

8) Dopravní podmínky

Zboží lze v současné době vyzvednout osobně ve skladu v Praze:

Sklad pro osobní odběry v provozovně: Tuklatská 2105/3, 100 00 Praha – Strašnice, Po – Pá: 10:00-18:00 dle předchozí domluvy, So/Ne: Zavřeno

nebo dopravovat přepravní službou - která doručí objednané zboží kamkoliv v České republice a to následující pracovní den od odeslání (expedice) zásilky.

Při objednání nad 20.000,- bez DPH a platby celé částky předem, doprava po celé ČR je zcela ZDARMA.

Ceny dopravného jsou kalkulovány dle hmotnosti přepravovaného zboží, po obdržení objednávky, náš operator zpracuje objednávku včetně dopravy a pošle kupujícímu opravenou objednávku v příloze.

Při platbě v hotovosti při převzetí k ceně dopravného se připočítává častka ve výši 50,- bez DPH

V objednávce musí být dodací adresa, pokud je odlyšná od fakturační adresy, pokud tomu tak není, dopravce/dodavatel má nárok na účtování dopravy navíc. Proto prosíme řádně zkontrolovat potvrzení objednávky.

Kupující je povinen zboží řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků, zboží rozbalit ihned po převzetí / dovozu a v případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit přepravci / dodavateli. Zjevné vady se reklamují do 5 ti dnů od převzetí. Faktura a daňový doklad jsou pak přiloženy u dodacího listu nebo jsou zasílány emailem / poštou.

Dopravné s montáží či závozem zboží - kupující musí obstarat parkovací místo pro řemeslníky či řidiče, hlavně když se jedná o modrou zónu a další zóny, kde může parkovat pouze občan, který tam má trvalý pobyt, tímto vzniká potíž s parkováním a řemeslníci nemůžou ponést těžké dveře a nářadí přes několik ulic, pokud kupující neobstará parkovací místo (například koupením parkovací kartičky pro naše řemeslníky čí vjezd na dvůr), prodávající má nárok v případě zaplacení parkovného či pokuty, žádat od kupujícího danou částku a prodávající dokáže danou skutečnost dokladem o zaplacení. 

9) Zrušení objednávky

Odstoupení od kupní smlouvy v případě koupě zboží distančním způsobem

Zákazník spotřebitel je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v těch případech, kdy mu to přiznává zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, konkrétně jeho ust. § 1829, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží zákazníkem nebo jím určenou třetí osobou, bez udání důvodu. Výše uvedená lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy se považuje za zachovanou, pokud kupující – spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje. 14 denní lhůta pro odstoupení od smlouvy nevztahuje se na podnikatele(objednávky s IČO)

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí zákazník o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (písemným přípisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem na adrese info@home-outlet.cz s tím, že písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz (tj. kupní ceny a nákladů na dodání zboží do místa určeného kupujícím). Prodávající v textové podobě potvrdí kupujícímu-spotřebiteli přijetí právního jednání představujícího odstoupení, a to bez zbytečného odkladu. Zákazník může pro tyto účely využít (není to však jeho povinností) formulář, jehož náležitosti jsou obsaženy v Nařízení vlády č. 363/2013 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem, v platném znění. Formulář je k dispozici zde.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje předat odstoupení od smlouvy v poslední den lhůty provozovateli poštovních služeb) anebo jej i odeslat e-mailem na adresu info@home-outlet.cz.

Důsledky odstoupení od kupní smlouvy

Jestliže zákazník odstoupí od smlouvy dle tohoto článku, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy obdržel oznámení zákazníka o odstoupení od smlouvy, všechny platby týkající se zboží, ohledně něhož zákazník odstupuje od smlouvy, které od něj obdržel. Předpokladem vrácení peněz je vrácení zboží zákazníkem. Peněžní prostředky budou vráceny prostřednictvím stejného platebního prostředku, který kupující-spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce (neurčil-li však kupující-spotřebitel výslovně jinak), případně je možné vrátit peněžní prostředky též v hotovosti v sídle společnosti nebo na některé z provozoven, nikoliv však dříve než kupující-spotřebitel zboží prodávajícímu předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Zákazník je povinen zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zaslat zpět nebo jej osobně předat v sídle prodávajícího. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud zákazník odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Zákazník bere na vědomí, že vrácené zboží musí být kompletní – nepoškozené, neotevřené a zaslané tak, aby přepravou nedošlo k jeho poškození. Je-li vrácené zboží poškozené porušením povinnosti zákazníka, je prodávající oprávněn vůči zákazníkovi uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží, resp. snížení o náklady vynaložené prodávajícím na uvedení zboží do původního stavu, a započíst jej na vrácené částky. Tím není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé prodávajícímu.

Náklady spojené s vrácením zboží nese zákazník - může se to týkat zboží na zakázku, taky zboží které nejsou skladem a objednává se od dodavatele s dopravou k prodejci a musí dodavatel stejnou cestou odeslat zboží zpět k dodavateli, tyto náklady nese kupujicí.

Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 OZ nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, který byl upraven podle přání zákazníka. Vchodové dveře Vltavín, Hormann, interiérové dveře Vasco Doors, Masonite, Hormann, Vltavín, PerfectDoor, Boulit, Sepos, Garážová vrata Hormann, a obložkové zárubně Vasco Doors, Masonite, Hormann, Vltavín, PerfectDoor, Boulit, Sepos jsou vyráběny kupujícímu na zakázku. V případě zboží vyrobeného na zakázku, nelze uplatnit právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu. ve smyslu § 1837 písm. d) ObčZ.

Je-li společně se zbožím poskytnut zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a zákazník je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. V případě nedodání kompletního zboží či jinak odporující výše uvedeným podmínkám se termín posouvá do doby dodání plnohodnotného zboží.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět nebo bude uschováno na naši provozovně za manipulační poplatek ve výši 1% prodejní ceny zboží za den uschování. V případě zrušení objednávky během objednávky či nepřevzetí zboží odběratelem, celá výše zálohy 40% je nevratná a slouží jako náklady na výrobu a prodej - storno poplatek.

V případě vytvoření objednávky, zaplacení zálohy, kde zákazník si rozmyslí a zruší objednávku, jsme nuceni účtovat storno poplatek za odvedenou službu 10% z celkové objednávky, které odečteme ze zaplacené zálohy.

Záruční doba

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou minimálně 24 měsíců a na služby taky 24 měsíců pro spotřebitele(fyzické osoby). Pro podnikatele a objednávky s IČO je záruční doba stanovena na 12 měsíců. 

Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, je nutné aby tyto skutečnosti sdělil pokud možno písemně bez zbytečného odkladu a to emailem na reklamace@home-outlet.cz, popř. doporučeně poštou, vhodná je i fotografie, nejpozději do 3 dnů od převzetí zboží.

Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 30 dnů ode dne jejího obdržení.

Vyskytne-li se na Vámi zakoupeném zboží vada, která spadá do záruky, spojte se s námi prosím vždy písemně prostřednictvím kontaktů, uvedených v sekci kontakty.

Záruka se nevztahuje na zboží, které bylo mechanicky - fyzickou silou poškozeno. Pokud se zjistí mechanické poškození během reklamačního procesu, které souvisí s podáním reklamací - například vypáčení dveří fyzickou silou a poté podá zákazník reklamaci na odlepení folie či prohnutí dveří, tak se automaticky odmítá reklamace, jelikož mechanické poškození přímo souvisí s jakostí zboží a může ovlivnit daný zásah do záruky dveří. POZOR: před montáží samotného zboží je potřeba zkontrolovat vše dle objednávky, zdali souhlasí - odstín, rozměr, orientace, zkontrolovat zdali není zboží poškozeno a okamžitě je potřeba podat reklamaci - v příapdě, že jste zjistili nesrovnalost se zbožím, která nesouhlasí s objednávkou či je poškozeno například přepravou, je potřeba podat reklamaci a nesmí se montovat zboží, jelikož zboží se musí dodat zpět dodavateli/výrobce, avšak pokud provedete montáž, musíte si uvědomit že reklamace nebude uznávana. 

V oznámení o závadách uvádějte zejména jméno kupujícího, adresu, telefonické spojení, podrobný popis závady a popis toho, jak k závadě došlo(fotografie). V závislosti na druhu zboží Vás budeme informovat o dalším postupu, případně Vám poskytneme kontakt na nejbližší autorizovaný servis.

10) Omezení odpovědnosti za obsah webu

Z důvodu možnosti převzetí chybných informací nemůže provozovatel webových stránek poskytovat záruku úplnosti a přesnosti uváděných informací a nenese tedy odpovědnost za škody způsobené použitím takových informací. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit jakoukoliv objednávku, je-li cena zboží vlivem typografické chyby uvedena nesprávně. V případě, že kupní cena byla kupujícím již předem zaplacena, zavazuje se provozovatel k okamžitému vrácení celé částky na účet kupujícího.

11) Slevy a Akce

Slevy a akční ceny platí vždy do vyprodání zásob není-li uvedeno u konkrétního zboží jinak.

12)  Montážní práce a náplň montážních prací

Montáž dveří a zárubní se provádí vždy do připraveného stavebního otvoru, tzn. montážník nedělá žádné úpravy na místě a montuje jen zárubně, dveře a kování. Pokud je domluveno jinak, musí být v nabídce či ve faktuře rozepsané, co vše montážník musí provést, např.: podříznutí, úpravy krycích lišt, akrylování, zvětšení stavebního otvoru bouráním, odlepení a nalepení soklových lišt, dlažby, přechody podlah apod., pokud dané úpravy nejsou rozepsané v nabídce či ve faktuře, tak montážník nemá povinnost dělat dané úpravy. Záleží jestli odběratel se domluví s danou montážní partou jinak a jestli montážník bude chtít dané úpravy dělat. Montážní služby poskytujeme jen v případě, že bylo buď řádně zaměřeno našími odborními techniky a nebo zákazník potvrdil stavební připravenost. Před poskytnutím dané služby je podmínkou, zaplatit za celou objednávku předem na prodejně buď hotově nebo kartou a nebo bankovním převodem, následně bude domluven termín montáže dle volných kapacit.

V případě, že při příjezdu na adresu montáže dle domluvy s odběratelem telefonicky či písemně odběratel nebude přítomen nebo stavba nebude připravena dle domluvy, odběratel je povinen uhradit náklady spojené se zbytečným výjezdem a to v plné výši za naceněné služby - které jsou v objednávce či ve faktuře.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce: Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2023